OUR VALUABLE TEAM

 

Shri. Vaman Bhadri M.A.B.Ed Principal

Mrs. Sugandha Bhat M.A.B.Ed English

Mrs. Nayan Naik M.A.B.Ed Marathi

Mrs. Sangeeta Kunkolikar M.Com.B.Ed Eco/Coop

Mrs. Sharvani Hegde Desai B.Sc.DIOM PGDCET Computer Awareness

Mrs. Sreedevi P.R. M.A.B.Ed English

Mrs. Anjali C. Hawaldar M.Sc.B.Ed Chemistry

Shri. Ratnakar Raiker M.Com.B.P.Ed Physical Edn

Shri. M.N. Prabhu M.A.B.Ed Pol.Science

Mrs. Arundhati Jathar M.Sc.B.Ed Biology

Mrs. Surekha N D M.Com.B.Ed Economics

Shri. Shripad V. Modak M.Sc.B.Ed Geography

Mrs. Manisha Upadhye M.A.B.Ed Konkani

Shri. Pradeep Naik M.Sc. B.Ed Maths

Shri.Vihar V.N. M.Sc.B.Ed Physics

Shri. Shripad N.Bhat M.Com.B.Ed S.P/B.S.

Shri. Nandkumar R. M.Com.B.Ed Accountancy

Shri Navnath B. Sawant M.A.B.Ed Hindi

Mrs. Pooja Verenkar M.A.D.C.A PGDCET Computer Awareness

VOCATIONAL STREAM

 

Shri. Pralhad J.Dessai M.Com.B.Ed Vice-Principal

Shri. Tulsidas M. Popkar M.Com. M.Phil off. Sec. /Steno

Shri. Rajana N. Bandekar M.Com.B.Ed.PGDPM Taxation & Auditing

Mrs. Sukshma Kakodkar M.Com. D.C.A. B.Ed Audit/Comp.Appl.(Dbl.Part Time)

Mrs. Geeta Sawant M.Com.B.Ed Accountancy/GFC

Shri Deepak Avarolkar M.Com.D.C.A Computer Appl.(Dbl.Part Time)

Mrs. Sangeeta Dhamaskar Dip. In Elec.Engg E.E.M/E.M.W.P

Shri.V.B. Nayak Dip. In Elec.Engg D.E.C/D.C.A